November,2000
    Gashuko ( training camp) with Shihan Seiki Shono 8th dan - Korinkai